ביטול הסכם גירושים

ביטול הסכם גירושין

ייחודו של הסכם גירושין לעומת חוזים אחרים, הוא בחובה לאשר את ההסכם בבית המשפט, בכדי להעניק לו תוקף מחייב. משום כך, "ביטול הסכם גירושין", מושפע גם הוא ממאפיין ייחודי זה והוא מורכב יותר מביטול חוזה "רגיל".

בית המשפט מבין כי הסכם גירושין הוא חוזה המייצג עמדה מתפשרת של שני הצדדים המעורבים,לכן, ביטולו לא מסתפק בקיום אחת מעילות הביטול שמופיעה בדיני חוזים, אלא נדרשת לביטולו הצדקה נוספת.

בין אם מתנהל הדיון בביטול הסכם הגירושין בבית הדין לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, לא ימהר בית הדין לפתוח מחדש דיון בענייניהם של בני זוג שהגיעו להסדר, חתמו וקיבלו את אישור בית הדין.

דיון מחודש בתיק שנדון פוגעת בסופיות הדיון, במעמדו של בית המשפט, בציפיות של הצדדים מהתליך החקיקה ועוד.

עילות לביטול הסכם גירושין

בחתימת הסכם גירושין יכולים לחול כשלים כמו בחתימת כל חוזה אחר, וחלים עליו דיני החוזים הכלליים, כמו גם עילות ספציפיות לחוזי גירושין.

  • "פגמים בכריתתו" (פרק ב' לחוק החוזים – חלק כללי – התשל"ג 1973).

א. טעות – פער מהותי בין האופן שבו תפס צד אחד את ההסכם לבין המצב האופייקטיבי.

ב. הטעיה – טעות שנגרמה על ידי הצד השני בהסכם, מתוך מעשה, אי מעשה או הסתרה של פרטים שהצד השני היה צריך לגלות. למשל, הסתרה של מידע אודות חשבונות בנק נוספים בארץ או בחו"ל.

ג. כפיה – פגיעה או איום לפגוע באדם, באופן כזה שלא משאיר לו ברירה אלא לחתום על החוזה.

ד. עושק – אילוץ לחתום עקב ניצול מצוקתו של האחר.

ס' 30 לחוק החוזים קובע כי: "חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל".
למרות זאת, ושוב, בשל אופיו המיוחד של הסכם גירושין, ידרש הצד שמעונין לבטלו, לעמוד בנטל ראיה מוגבר.

  • מחמת התנהגות שני הצדדים או הפרת חוזה

א. הפרת חוזה: אי העברת רכוש כפי שנקבע, אי עמידה בהסכם משמורת וזמני השהות של הילדים אצל מי מהצדדים.

ב. ההתנהגות של הצדדים בפועל אינה על פי מה שנחתם בהסכם ביניהם (על ידי שני הצדדים)

בנושא זה, על המגיש להוכיח "סטייה משמעותית ועקבית" של שני הצדדים מהוראות ההסכם ולא מקרים בודדים שעלולים גם לנבוע הטעות נקודתית ולהיעשות בתום לב. "…שינוי או ביטול של הסכם [גירושין] בדרך התנהגות צריך שיושתת על בסיס ראייתי מוצדק ויתגבש בדפוס התנהגות מתמשך ועקבי של שני הצדדים" (תמ"ש -71310-14

ביטול חלקים בהסכם גירושין

הסכם גירושין מטבעו דן בדמי מזונות ילדים, מזונות אישה, מתן גט, חלוקת ריגוש, שירות שיתוף בדירת מגורים וכו. ובכל זאת "…הפסיקה רואה בהסכם גירושין כהסכם שאינו ניתן להפרדה לחלקים, שכן הסכם זה כולל התחייבויות שלובות זו בזו" (ע"א 105/83).

משום כך, ביטול חלק מהסכם גירושין גם הוא קורה לעיתים רחוקות מאד, שכן הסוגיות הנדונות נשענות, על פי רוב, האחת על השניה וביטולה של אחת עלול לפגום בקיומה התקין של אחרת.

הפרת הסכם גירושין

כזכור, הסכם גירושין ייחודי בהכרח לאשרו בבית הדין, משום כך, הפרה של הסכם זה (אי תשלום מזונות, הפרת הסכם זמני שהות, הפרת הסכם בנושא חלוקת רכוש) מהווה של ההסכם, כמו גם, הפרה של פסק דין ועלולה לגרור עונשים ככתוב בחוק.

בית הדין הרבני או בית הדין לענייני משפחה?

לביטול הסכם הגירושין, יש להגיש תביעה לביטולו לערכאה שבמסגרתה אושר ההסכם: בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

לא ניתן לבטל את ההסכם במסגרת הגוף השיפוטי שלא אישר אותו מלכתחילה וזאת גם אם ניתנה לכך הסכמת הצדדים. כלומר, הסכם שאושר בבית הדין הרבני לא ניתן לבטל בבית הדין לענייני משפחה ולהיפך.

בית המשפט העליון במסגרת הליך ע"א 394/88 מאייר נ. מאייר, בג"צ 6103/93 סימה לוי נ. בית הדין הרבני הגדול וכן בג"צ 8638/03 סימה אמיר נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים.

אם כן, שכיחות החתימה על הסכמי גירושים לא צריכה להילקח בקלות דעת.

אופן החתימה ואישורו של הסכם גירושין ואופיו של התהליך ימשיכו ללוות את הצדדים גם אם בבוא היום יחליט לבטל את ההסכם מסיבות שהוזכרו כאן. ויחייבו הליך מורכב, שיש בו משוכות ונדרשת הוכחת עילה לביטול. מכיוון שבניגוד לחוזה רגיל, הסכם גירושין כפוף לאישור הערכאות וביטולו מחייב פניה לבית הדין הרבני או בית הדין לענייני משפחה.